top of page

SMART NITI

โปรแกรม SMART NITI ช่วยแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ ของนิติบุคคลทั้งหมด ให้นิติบุคคลสามารถทำงานได้ง่ายในโปรแกรมเดียว

มีรายงานในรูปแบบกราฟ ทำให้เห็นภาพรวมทางการเงินของนิติบุคคล และมีสัญญาณเตือนให้รู้ก่อนหากนิติบุคคลเริ่มมีปัญหาด้านการเงิน

 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ Smart Niti ยังสามารถปิดงบได้เสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารอีกด้วย

โปรแกรม SMART NITI + บริการทำบัญชี

แม้ว่าตัวโปรแกรม SMART NITI จะลงบัญชีและออกรายงานให้อัตโนมัติ แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้บัญชีและรายงานถูกต้อง การทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ อาจมีข้อผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลในโปรแกรมไม่ถูกต้อง ดังนั้น นอกจากให้บริการโปรแกรม SMART NITI แล้ว เรายังให้บริการทำบัญชีนิติบุคคลอีกด้วย โดยนิติบุคคลจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ผิดพลาด พร้อมกับการบันทึกและแก้ไขให้ถูกต้อง ทำให้การทำงานนิติบุคคลมีประสิทธิภาพทั้งระบบ  ซึ่งบริการที่คุณจะได้รับได้แก่

  • การตรวจสอบการบันทึกรายรับ - รายจ่ายของเจ้าหน้าที่นิติบุคคล

  • การตรวจสอบรายการรับเงินสดของเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ว่านำเข้าบัญชีธนาคารครบถ้วนหรือไม่

  • การปิดบัญชีประจำเดือนและประจำปี

  • การออกรายงานประจำเดือนสำหรับติดประกาศ ได้แก่ รายงานงบกระแสเงินสด, รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร และกราฟสรุปการเงินของนิติบุคคล (ดูเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชี)

  • การออกรายงานประจำปี ได้แก่ กระดาษทำการ, งบทดลอง, งบรายรับ - รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน

  • จัดหาและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

บริหารนิติบุคคลได้ง่าย ๆ

บริหารนิติบุคคลได้ง่าย ๆ ด้วย SMART NITI ที่ออกแบบมาเพื่อบริหารงานนิติบุคคลโดยเฉพาะ มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน และสามารถออกรายงานทางบัญชีที่ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ทำงานและนำเสนอลูกบ้านได้จริง

ประหยัด แต่ประสิทธิภาพสูงกว่า 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ SMART NITI พร้อมบริการทำบัญชีของ SMART SUPPORT SYSTEM ประหยัดกว่าการซื้อโปรแกรมบริหารงานและจ้างทำบัญชีแยกต่างหาก และนิติบุคคลจะทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่า เพราะ ลดโอกาสข้อมูลลูกหนี้ผิดพลาดในกรณีใช้โปรแกรมนิติบุคคลกับโปรแกรมบัญชีแยกกัน รายงานต่าง ๆ ออกแบบมาสำหรับงานนิติบุคคลโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจง่าย ช่วยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ทั้งยังสามารถดูรายงานได้ทันทีที่ต้องการ

ฟังก์ชันครบ จบที่เดียว

SMART NITI มีฟังก์ชันรองรับการทำงานทั้งหมดของนิติบุคคล ทั้งงานธุรการ รายรับ และรายจ่าย มีฟังก์ชันทางการเงินที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันอื่นที่รองรับการทำงานที่ยุ่งยากของนิติบุคคล เช่น การรับเงินรับล่วงหน้าค่าส่วนกลาง ส่วนลด เงินโอนไม่ทราบชื่อ เงินฝากส่วนตัว การคิดค่าเบี้ยปรับ ฯลฯ จึงช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้ข้อมูลทั้งหมดของนิติบุคคลจัดเก็บอยู่ที่เดียว 

ทำงานได้ต่อเนื่อง โปร่งใส

บริการทำบัญชีของเราช่วยให้การทำงานของนิติบุคคลมีความต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องบุคลากรลาออก และลดความผิดพลาดในการใช้โปรแกรม เนื่องจากเปลี่ยนบุคคลากรหลายคน เมื่อกรรมการมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายงานประจำเดือน และรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้แล้ว ยังมีรายงานอีกหลายรายงาน รวมถึงรายงานแสดงรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน และประจำปี ที่กรรมการสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย

ค่าบริการ SMART NITI  + บริการทำบัญชี

Screen Shot 2023-01-25 at 12.41.08.png

ปัญหาที่ทำให้นิติบุคคลขาดสภาพคล่องทางการเงิน เกิดจาก 2 สาเหตุ

  • เก็บหนี้ได้น้อย มีหนี้ที่เกินกำหนดชำระเยอะ

  • ค่าส่วนกลางต่ำเกินไป

ทรัพย์สินหลักของนิติบุคคลที่ต้องให้ความสนใจ ได้แก่

  • ลูกหนี้ค้างชำระ - ใครค้างชำระ เป็นค่าใช้จ่ายอะไร ค้างชำระนานเท่าไหร่แล้ว

  • เงินสดและเงินฝากธนาคาร - จำนวนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ เป็นเงินรับล่วงหน้าเท่าไหร่ เงินค้ำประกันเท่าไหร่ เงินฝากส่วนตัวเท่าไหร่ เงินกองทุนเท่าไหร่ ซึ่งเงินที่รับมาเหล่านี้ เป็นเงินที่นิติบุคคลต้องกันไว้ ยังไม่สมควรนำไปใช้จ่าย และเหลือเงินส่วนที่นิติบุคคลสามารถใช้จ่ายได้จริงในแต่ละเดือนเท่าไหร่

ดังนั้น รายงานทางการเงินที่วิเคราะห์ให้เห็นถึงลูกหนี้ค้างชำระ เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ใช้หมุนเวียนได้จริงทุกเดือน จะช่วยให้นิติบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น คือ มีข้อมูลทำให้นิติบุคคลสามารถติดตามหนี้ที่เกินกำหนดชำระได้ และลูกบ้านมีความเข้าใจการเงินของนิติบุคคลไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อถึงคราวจำเป็นที่จะต้องขึ้นค่าส่วนกลาง ก็จะทำได้ง่ายกว่า

bottom of page