top of page

SMART NITI

โปรแกรมบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรรออนไลน์

ปัญหาที่นิติบุคคลเจอมีอะไรบ้าง?

01
พฤติกรรมที่หลากหลายของสมาชิก / เจ้าของร่วม

 • อยากจ่ายค่าส่วนกลางล่วงหน้า

 • อยากฝากเงินไว้ก้อนหนึ่ง เพื่อหักค่าใช้จ่ายในอนาคต

 • โอนเงินมาแล้วไม่แจ้ง

 • โอนเงินมาเกิน, โอนเงินมาซ้ำ, โอนเงินมาไม่ตรงยอด

 • จ่ายเงินล่าช้าหรือไม่จ่ายเงินเลย

 • อยากจ่ายชำระเป็นเงินสด

02
เข้าไม่ถึงข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันของนิติบุคคลได้

 • ตรวจสอบไม่ได้ว่าเงินสดและเช็คที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ตอนนี้มีเท่าไหร่ ถูกต้องหรือไม่ อ้างอิงกับเอกสารอะไร

 • ไม่มีรายละเอียดเงินที่รับ-จ่าย แต่ละรายการของแต่ละบัญชีธนาคาร

 • ไม่มีรายงานลูกหนี้คงเหลือ หรือถ้ามี ก็ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลเข้าใจยาก ไม่สามารถเอารายงานไปแก้ไขปัญหาต่อได้ 

 • ไม่มีรายงานประจำเดือน / ประจำปี

03
ระบบการทำงานยังไม่รัดกุม มีช่องทางในการทุจริต

 • เจ้าของร่วมไม่ทราบว่า ตนเองมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในระบบอยู่เท่าไหร่ ทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริต โดยนำเงินสดที่เจ้าของร่วมชำระไปใช้ก่อน

 • พนักงานเข้า-ออกบ่อย 

 • ไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ

04
อยากได้รายงานการเงิน
ที่นำไปใช้บริหารงานได้จริง

 • ไม่ทราบว่าค่าส่วนกลางค้างเยอะมั๊ย เก็บหนี้ได้เท่าไหร่

 • ไม่ทราบว่าเงินที่นิติบุคคลมีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้จริงเท่าไหร่ เพราะมีการรับเงินล่วงหน้าจากลูกบ้าน

 • ไม่ทราบว่า ปัญหาทางการเงินของนิติบุคคลเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เก็บหนี้ไม่ได้ หรือเก็บค่าส่วนกลางน้อยเกินไป (ไม่สัมพันธ์กับค่าครองชีพในปัจจุบัน)

" พฤติกรรมที่หลากหลายของเจ้าของร่วม ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากถ้าหากนิติบุคคลไม่มีระบบบริหารงานหรือเจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในระบบงาน และปัญหาข้างต้นนี้พบเจอได้ทั่วไปในนิติบุคคลที่ไม่มีระบบการบริหารงานที่ดี เนื่องด้วยลักษณะการถือครองกรรมสิทธิ์ของอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลายคน ทำให้การบริหารงานหรือตรวจสอบทำได้ยาก ในระยะยาวปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้นิติบุคคลมีปัญหาด้านการเงินได้ . . . . . โปรแกรม SMART NITI ออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนและบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรอย่างมีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและครบวงจร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ "

SMART NITI CONCEPT

TRANSPARENCY: ตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลได้
การทำงานของนิติบุคคลต้องมีความโปร่งใส กรรมการและเจ้าของร่วมต้องสามารถตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลได้ตลอดเวลา

REAL-TIME INFORMATION: เข้าถึงข้อมูลปัจจุบันได้ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ FRONT OFFICE และ BACK OFFICE สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ทันทีหลังบันทึกข้อมูล ในขณะเดียวกันเจ้าของร่วมต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ผ่านทาง SMART NITI MOBILE APPLICATION

EFFICIENCY: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
มีฟังก์ชันที่รองรับการทำงานของนิติบุคคลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับค่าส่วนกลางล่วงหน้า, รองรับเงินโอนไม่ทราบชื่อ, รับฝากเงินส่วนตัว ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายและลดความผิดพลาดในการทำงาน นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เหลือแค่บันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง โปรแกรมจะทำงานส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีและการออกรายงาน ซึ่งช่วยลด HUMAN ERROR รวมถึงประหยัดทรัพยากร ทั้งคนและเวลา

Screen Shot 2564-07-13 at 13.07.37.png

ฟังก์ชันเด่น SMART NITI:  ดูภาพรวมการเงินนิติใน 1 นาที

bottom of page