top of page

SMART NITI

โปรแกรม SMART NITI ช่วยแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ ของนิติบุคคลทั้งหมด ให้นิติบุคคลสามารถทำงานได้ง่ายในโปรแกรมเดียว

มีรายงานในรูปแบบกราฟ ทำให้เห็นภาพรวมทางการเงินของนิติบุคคล และมีสัญญาณเตือนให้รู้ก่อนหากนิติบุคคลเริ่มมีปัญหาด้านการเงิน

 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ Smart Niti ยังสามารถปิดงบได้เสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารอีกด้วย

โปรแกรม SMART NITI
+ บริการงานธุรการและทำบัญชี

แม้จะมีโปรแกรม SMART NITI ที่จะช่วยให้การทำบัญชีและออกรายงานเป็นเรื่องง่าย หลาย ๆ คอนโด/หมู่บ้านที่มีจำนวนยูนิตไม่เยอะและมีงบประมาณจำกัด การจ้างบุคคลกรเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น และมักมีปัญหาในการจ้างบุคคลากร ดังนั้น เพื่อให้การทำงานนิติบุคคลมีประสิทธิภาพทั้งระบบ นอกจากให้บริการโปรแกรม SMART NITI แล้ว เรายังให้บริการทำงานธุรการและทำบัญชีนิติบุคคลอีกด้วย ซึ่งบริการที่คุณจะได้รับได้แก่

 • การออกใบแจ้งหนี้ค่าส่วนกลาง

 • การออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (สำหรับคอนโด)

 • การออกใบแจ้งหนี้ค่าเบี้ยปรับส่วนกลาง (ถ้ามี)

 • การออกใบแจ้งหนี้อื่น ๆ (ถ้ามี)

 • การออกหนังสือทวงหนี้และหนังสือปลอดหนี้

 • การออกใบเสร็จรับเงิน

 • การออกรายงานประจำเดือนสำหรับติดประกาศ ได้แก่ รายงานงบกระแสเงินสด, รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร และกราฟสรุปการเงินของนิติบุคคล (ดูเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชี) 

 • การออกรายงานประจำปี ได้แก่ กระดาษทำการ, งบทดลอง, งบรายรับ - รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน

 • จัดหาและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้ ลูกบ้านสามารถดูใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินของตน ได้ผ่านทาง MOBILE APPLICATION SMART NITI จึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกบ้าน คือ ไม่ต้องเก็บเอกสาร และสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ทันทีเมื่อต้องการ

เมื่อเลือกใช้บริการนี้ ทางคอนโด/หมู่บ้านจึงไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานธุรการและพนักงานบัญชี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้บริการงานนิติบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริหารนิติบุคคลได้ง่าย ๆ

บริหารนิติบุคคลได้ง่าย ๆ ด้วย SMART NITI ที่ออกแบบมาเพื่อบริหารงานนิติบุคคลโดยเฉพาะ มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน และสามารถออกรายงานทางบัญชีที่ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยกรรมการสามารถนำข้อมูลไปใช้ทำงานและนำเสนอลูกบ้านได้จริง

ประหยัด แต่ประสิทธิภาพสูงกว่า 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ SMART NITI พร้อมบริการทำบัญชีของ SMART SUPPORT SYSTEM ประหยัดกว่าการซื้อโปรแกรมบริหารงานและจ้างทำบัญชีแยกต่างหาก และนิติบุคคลจะทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่า เพราะ ลดโอกาสข้อมูลลูกหนี้ผิดพลาดในกรณีใช้โปรแกรมนิติบุคคลกับโปรแกรมบัญชีแยกกัน รายงานต่าง ๆ ออกแบบมาสำหรับงานนิติบุคคลโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจง่าย ช่วยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ทั้งยังสามารถดูรายงานได้ทันทีที่ต้องการ

ฟังก์ชันครบ จบที่เดียว

SMART NITI มีฟังก์ชันรองรับการทำงานทั้งหมดของนิติบุคคล ทั้งงานธุรการ รายรับ และรายจ่าย มีฟังก์ชันทางการเงินที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันอื่นที่รองรับการทำงานที่ยุ่งยากของนิติบุคคล เช่น การรับเงินรับล่วงหน้าค่าส่วนกลาง ส่วนลด เงินโอนไม่ทราบชื่อ เงินฝากส่วนตัว การคิดค่าเบี้ยปรับ ฯลฯ จึงช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้ข้อมูลทั้งหมดของนิติบุคคลจัดเก็บอยู่ที่เดียว

ทำงานได้ต่อเนื่อง โปร่งใส

บริการงานธุรการและทำบัญชีของเราช่วยให้การทำงานของนิติบุคคลมีความต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องบุคลากรลาออก และลดความผิดพลาดในการใช้โปรแกรม เนื่องจากเปลี่ยนบุคคลากรหลายคน เมื่อกรรมการมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายงานประจำเดือน และรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้แล้ว ยังมีรายงานอีกหลายรายงาน รวมถึงรายงานแสดงรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน และประจำปี ที่กรรมการสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย

ปัญหาที่ทำให้นิติบุคคลขาดสภาพคล่องทางการเงิน เกิดจาก 2 สาเหตุ

 • เก็บหนี้ได้น้อย มีหนี้ที่เกินกำหนดชำระเยอะ

 • ค่าส่วนกลางต่ำเกินไป

ทรัพย์สินหลักของนิติบุคคลที่ต้องให้ความสนใจ ได้แก่

 • ลูกหนี้ค้างชำระ - ใครค้างชำระ เป็นค่าใช้จ่ายอะไร ค้างชำระนานเท่าไหร่แล้ว

 • เงินสดและเงินฝากธนาคาร - จำนวนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ เป็นเงินรับล่วงหน้าเท่าไหร่ เงินค้ำประกันเท่าไหร่ เงินฝากส่วนตัวเท่าไหร่ เงินกองทุนเท่าไหร่ ซึ่งเงินที่รับมาเหล่านี้ เป็นเงินที่นิติบุคคลต้องกันไว้ ยังไม่สมควรนำไปใช้จ่าย และเหลือเงินส่วนที่นิติบุคคลสามารถใช้จ่ายได้จริงในแต่ละเดือนเท่าไหร่

ดังนั้น รายงานทางการเงินที่วิเคราะห์ให้เห็นถึงลูกหนี้ค้างชำระ เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ใช้หมุนเวียนได้จริงทุกเดือน จะช่วยให้นิติบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น คือ มีข้อมูลทำให้นิติบุคคลสามารถติดตามหนี้ที่เกินกำหนดชำระได้ และลูกบ้านมีความเข้าใจการเงินของนิติบุคคลไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อถึงคราวจำเป็นที่จะต้องขึ้นค่าส่วนกลาง ก็จะทำได้ง่ายกว่า

bottom of page