top of page

แบ่งการทำงานโปรแกรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

งานธุรการ

 • บันทึกข้อมูลเจ้าของร่วม

 • งานพัสดุไปรษณีย์

 • งานประชุมใหญ่

งานรายรับ

 • รายรับค่าส่วนกลางและค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

 • รายรับค่าน้ำประปา

 • รายรับอื่น ๆ 

งานรายจ่าย

 • รายจ่ายของนิติบุคคล

 • การจ่ายเงินสดย่อย

 • การจ่ายเงินทดรองจ่าย

SMART NITIโปรแกรมบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรออนไลน์

งานธุรการ

ข้อมูลเจ้าของร่วม

รายงาน

 • ใบสรุปค่าใช้จ่ายค้างชำระ

 • รายการเดินบัญชีเงินฝากส่วนตัว

 • หนังสือทวงหนี้

 • หนังสือปลอดหนี้

 • รายงานรายชื่อเจ้าของร่วม

 • รายงานการถือครองกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว

 • รายงานการลงทะเบียนรถยนต์ใช้สิทธิจอดรถส่วนกลาง

 • รายงานผู้พักอาศัย แยกตามเพศ/สัญชาติ

SMART NITI รองรับการบันทึกข้อมูลของเจ้าของร่วมทั้งหมด และยังสามารถเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ ในโปรแกรมได้อีกด้วย ช่วยให้ทางนิติบุคคลสามารถเก็บข้อมูลของเจ้าของร่วมได้อย่างเป็นระบบและไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย 

ฟังก์ชั่นงานข้อมูลเจ้าของร่วม

 • บันทึกข้อมูลเจ้าของร่วม (ทั้งอดีตและปัจจุบัน)

 • บันทึกข้อมูลผู้พักอาศัย

 • บันทึกข้อมูลรถยนต์

 • บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมได้ เช่น บัตรประชาชนเจ้าของร่วม อ.ช. 2, หรือโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ

 • บันทึกสิทธิที่เจ้าของร่วมได้รับ เช่น บัตรจอดรถ, สติ๊กเกอร์รถยนต์, สิทธิจอดรถประจำ

งานพัสดุไปรษณีย์

รายงาน

 • ใบแจ้งให้มารับจดหมาย / พัสดุไปรษณีย์

 • รายงานลงชื่อรับพัสดุไปรษณีย์

 • รายงานพัสดุไปรษณีย์คงค้าง

จุดเด่นงานพัสดุไปรษณีย์ของ SMART NITI คือ การส่งข้อมูลหาเจ้าของร่วมผ่านทาง SMART NITI MOBILE APPLICATION ทำให้เจ้าของร่วมทราบทันทีที่มีจดหมายหรือพัสดุมาฝากไว้ที่นิติบุคคล และในอนาคต ยังสามารถปรับการทำงานส่วนงานพัสดุไปรษณีย์เป็นแบบ PAPERLESS ได้อีกด้วย

ฟังก์ชันงานพัสดุไปรษณีย์

 • บันทึกรับ - จ่ายพัสดุไปรษณีย์

 • ส่งข้อมูลพัสดุไปรษณีย์ค้างจ่ายไปผ่านอีเมล และไปแสดงบน SMART NITI MOBILE APPLICATION โดยอัตโนมัติ

 • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านทางอีเมลเมื่อเจ้าของร่วมไม่มารับพัสดุไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด

การประชุมใหญ่ประจำปี

รายงาน

 • รายงานการลงคะแนนเสียงแต่ละห้องชุด

 • รายงานการคิดคะแนนเสียงรวม

 • รายงานสรุปการคิดคะแนนเสียง

SMART NITI จะช่วยให้เจ้าหน้าที่นิติจัดการประชุมใหญ่ให้เป็นระบบและโปร่งใสได้ง่ายขึ้น โดยเจ้าหน้าที่สามารถทำงานร่วมกันในการติดตามผู้เข้าร่วมประชุม และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ  นอกจากนี้ โปรแกรมยังคำนวณผลการคิดคะแนนเสียงให้อีกด้วย

ฟังก์ชันงานประชุมใหญ่

 • บันทึกวาระการประชุม

 • บันทึกผลการติดตามเข้าร่วมประชุม

 • บันทึกลงทะเบียนเข้าประชุม

 • บันทึกผลการลงคะแนนเสียง

 • คำนวณผลการลงคะแนนอัตโนมัติ

รายการเดินบัญชี

รายงานงานธุรการ

ข้อมูลเจ้าของร่วม

ใบสรุปค่าใช้จ่ายค้างชำระ

รายการเดินบัญชีเงินฝากส่วนตัว

งานรายรับ

ค่าส่วนกลาง

รายงาน

 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลาง

 • รายงานการแจ้งหนี้ค่าส่วนกลาง

 • รายงานเงินรับล่วงหน้าค่าส่วนกลาง

 • รายงานรายได้รับล่วงหน้าค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

 • รายงานการแจ้งหนี้ค่าเบี้ยปรับส่วนกลาง

 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระค่าเบี้ยปรับส่วนกลาง

SMART NITI รองรับการเรียกเก็บค่าส่วนกลางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณค่าส่วนกลางที่มีรอบการเรียกเก็บไม่พร้อมกัน การคำนวณค่าส่วนกลางเรียกเก็บเจ้าของโครงการก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์  และการคำนวณเบี้ยปรับเงินส่วนกลาง การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ง่าย โดยเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแจ้งค่าส่วนกลางได้พร้อมกันทุกห้อง และใบแจ้งค่าใช้จ่ายจะถูกส่งผ่านทางอีเมลและ SMART NITI MOBILE APPLICATION โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นค่าส่วนกลาง

 • คำนวณค่าส่วนกลางของเจ้าของร่วม

 • คำนวณค่าส่วนกลางของเจ้าของโครงการ

 • คำนวณเบี้ยปรับเงินส่วนกลาง

 • ออกใบแจ้งค่าส่วนกลางและส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายผ่านทางอีเมลและ SMART NITI MOBILE APPLICATION

ค่าน้ำประปา

รายงาน

 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา

 • รายงานการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

การทำงานส่วนของค่าน้ำประปาของ SMART NITI ก็ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่เพียงแค่บันทึกมิเตอร์น้ำประปาและออกใบแจ้งค่าน้ำประปาพร้อมกันทุกห้องชุด จากนั้น ใบแจ้งค่าน้ำประปาจะถูกส่งไปให้เจ้าของร่วมทางอีเมลและ SMART NITI APPLICATION โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันค่าน้ำประปา

 • คำนวณค่าน้ำประปาอัตโนมัติ (มีการแจ้งเตือนกรณีค่าน้ำต่างจากเดือนก่อนหน้าแบบผิดปกติ)

 • ออกใบแจ้งค่าน้ำประปาและส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายผ่านทางอีเมลและ SMART NITI MOBILE APPLICATION

เงินกองทุน

รายงาน

 • รายงานเงินกองทุน

 • รายงานเงินกองทุนค้างรับ

โปรแกรม SMART NITI อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกองทุนทั้งในวันจัดตั้งนิติบุคคล และเงินกองทุนที่อาจจะเรียกเก็บเพิ่มในภายภาคหน้า ใบแจ้งเงินกองทุนจะถูกส่งไปให้เจ้าของร่วมทางอีเมลและ SMART NITI APPLICATION โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเงินกองทุน

 • บันทึกรายละเอียดเงินกองทุน ณ วันจัดตั้งโดยอัตโนมัติ

 • กรณีมีเงินกองทุนเรียกเก็บเพิ่ม สามารถตั้งค่าได้ว่าจะเพิ่มเงินส่วนดังกล่าวเข้ากองทุนหรือไม่

เงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด

รายงาน

 • รายงานเงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด

 • รายงานรายรับค่าตกแต่งห้องชุด

โปรแกรม SMART NITI รองรับการเรียกเก็บเงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุดและรายรับค่าตกแต่งห้องชุด เพื่อให้มีระบบที่โปร่งใส เงินค้ำประกันจะต้องถูกบันทึกในโปรแกรม จึงจะมีการโอนเงินคืนเมื่อเจ้าของร่วมตกแต่งห้องชุดเสร็จได้

ฟังก์ชันเงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด

 • ระบบรองรับการรับ - จ่ายเงินค้ำประกันตกแต่งแยกแต่ละห้องชุด

 • ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าตกแต่งห้องชุดและการจ่ายคืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้องได้

รายรับอื่น ๆ 

รายงาน

 • ไม่มี

นอกจากรายรับต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรแกรม SMART NITI ยังรองรับการเรียกเก็บรายรับอื่น ๆ ด้วย โดยเจ้าหน้าที่สามารถมาเปิดใบแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อส่งให้ลูกค้า หรือลงรับเงินเลยก็ได้

ฟังก์ชันรายรับอื่น ๆ

 • ออกใบแจ้งค่าเบี้ยปรับอื่น ๆ

 • ออกใบแจ้งค่าใช้พื้นที่ส่วนกลาง

 • ออกใบแจ้งค่าจอดรถ

 • ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • รับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าทำบัตร ค่าสติ๊กเกอร์ ฯลฯ

การบันทึกรับเงิน

รายงาน

 • รายงานการจัดทำใบเสร็จรับเงินประจำวัน

 • รายงานนำเงินสดและเช็คฝากธนาคาร

 • รายงานเงินโอนไม่ทราบชื่อ

 • รายงานการรับเงินจากเจ้าของร่วมที่ไม่ทราบชื่อ

 • รายงานเงินฝากส่วนตัว

 • รายงานเงินเรียกเก็บตามวัตถุประสงค์

การรับเงินของโปรแกรม SMART NITI ใช้งานง่าย และรองรับการรับเงินหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินโอนไม่ทราบชื่อ เงินฝากส่วนตัวของเจ้าของร่วม ผลต่างจากการชำระเงิน และยังมีระบบตรวจสอบการนำเงินสดฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลด้วย โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่บันทึกรับเงินแล้ว ใบเสร็จจะถูกส่งไปให้เจ้าของร่วมทางอีเมลและ SMART NITI APPLICATION โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันรายรับอื่น ๆ

 • บันทึกหลักฐานการโอนเงินลงในโปรแกรมได้

 • เจ้าของร่วมสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง SMART NITI APPLICATION ได้

 • บันทึกรับเงินโอนไม่ทราบชื่อได้ จึงสามารถจัดการงานประจำวันให้เสร็จได้ทุกวัน

 • บันทึกรับชำระเงินบางส่วนได้

 • ระบบแสดงเงินสดคงเหลือที่ยังไม่ได้ฝากเข้าธนาคารและระยะเวลาที่พนักงานนิติบุคคลถือเงินสดไว้ก่อนนำฝากธนาคาร

 • ระบบรองรับการรับฝากเงินจากเจ้าของร่วม (สมาชิก) เพื่อใช้หักค่าใช้จ่ายในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น

 • สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระของเจ้าของร่วม (สมาชิก) แต่ละห้องชุด (แปลงจำหน่าย) ได้

 • ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาอังกฤษได้

 • เปลี่ยนชื่อ - ที่อยู่ที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินได้

 • ส่งใบเสร็จรับเงิน ให้เจ้าของร่วม/สมาชิก ทางอีเมล์ และ โทรศัพท์มือถือ

รายงานลูกหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลางเรียงตามห้องชุด

รายงานรายรับ
ค่าส่วนกลาง

รายงานลูกหนี้ค้างชำระส่วนกลางเรียงตามห้องชุด

รายงานลูกหนี้ค้างชำระส่วนกลางเรียงตามวันที่ครบกำหนด

รายงานลูกหนี้ค้างชำระส่วนกลางแจกแจงตามรอบการเรียกเก็บ

งานรายจ่าย

การจ่ายเงินด้วยเช็ค

รายงาน

 • รายงานการจ่ายเงินเรียงตามธนาคาร

 • รายงานการจ่ายเงินแยกตามวันที่

SMART NITI รองรับการบันทึกรายจ่ายของนิติบุคคลทุกรูปแบบ สำหรับรายจ่ายรายเดือน เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลบริษัทคู่สัญญา รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และกลับมาย้อนดูตารางรายจ่ายแต่ละประเภทได้ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำงบประมาณประจำปีได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมยังคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และออกรายงานภงด. 3 และ ภงด. 53 ให้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

ฟังก์ชั่นการจ่ายเงินด้วยเช็ค

 • บันทึกรายจ่ายบริษัทคู่สัญญาแต่ละรายเป็นรายเดือน พร้อมคำนวณยอดชำระเงินสุทธิ

 • บันทึกรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคแต่ละรายเป็นรายเดือน พร้อมคำนวณยอดชำระเงินสุทธิ

 • บันทึกรายจ่ายอื่น ๆ พร้อมคำนวณยอดชำระเงินสุทธิ

การจ่ายเงินด้วยเงินสดย่อย

รายงาน

 • รายงานเบิกชดเชยเงินสดย่อย

อีกฟังก์ชันสำคัญในส่วนงานรายจ่ายของโปรแกรม SMART NITI คือ การจ่ายเงินด้วยเงินสดย่อย ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีระบบมากขึ้น โดยถ้าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามจริง จะทำให้ทราบเงินสดย่อยคงเหลือ ณ ปัจจุบัน โปรแกรมจะออกใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยพร้อมลงบัญชี และออกใบสำคัญคู่จ่ายเงินสดย่อยให้อัตโนมัติ เจ้าหน้าที่สามารถทำเรื่องเบิกชดเชยเงินสดย่อยได้ทันที โดยไม่ต้องจัดทำรายงานใหม่

ฟังก์ชันการจ่ายเงินด้วยเงินสดย่อย

 • ระบบรองรับการจ่ายเงินสดย่อย พร้อมจัดทำรายงานแยกประเภทค่าใช้จ่ายสำหรับบันทึกบัญชี

 • บันทึกเบิกชดเชยเงินสดย่อย

การจ่ายเงินทดรองจ่าย

รายงาน

 • รายงานเงินทดรองจ่าย

ระบบเงินทดรองจ่ายของ SMART NITI ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีระบบมากขึ้น โดยถ้าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามจริง จะทำให้ทราบค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน โดยไม่ต้องรอการเคลียร์เงินทดรองจ่าย และโปรแกรมยังออกรายงานที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

ฟังก์ชันการจ่ายเงินทดรองจ่าย

 • บันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย

 • บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงิน

 • บันทึกคืนเงินทดรองจ่าย

 • บันทึกเบิกเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติม

บันทึกการจ่ายเงิน

รายงาน

 • รายงานการโอนเงินระหว่างธนาคาร

 • รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบการจ่ายเงินของ SMART NITI รองรับการตั้งหนี้ ออกเช็ค และการบันทึกเช็คจ่ายผ่าน โดยโปรแกรมจะจัดทำใบสำคัญตั้งหนี้และใบสำคัญจ่ายให้โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการบันทึกการจ่ายเงิน

 • บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร

 • บันทึกการออกเช็ค / ตัดบัญชี

 • บันทึกเช็คจ่ายผ่าน / ตัดบัญชีสำเร็จ

บันทึกการจ่ายเงินบริษัทคู่สัญญา

รายงานงานรายจ่าย

การจ่ายเงินด้วยเช็ค

บันทึกการจ่ายเงินบริษัทคู่สัญญา

บันทึกการจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค

หลักการทำงานของโปรแกรม SMART NITI

หลักการทำงานของโปรแกรม คือ 

 1. เจ้าหน้าที่ Front Office บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้านงานธุรการ งานรายรับ งานรายจ่าย

 2. โปรแกรมบันทึกบัญชีและออกรายงานที่เกี่ยวข้อง งบกระแสเงินสด และงบการเงินโดยอัตโนมัติ

 3. เจ้าหน้าที่ Back Office ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ Front Office โดยการตรวจสอบรายงานต่าง ๆ กับบัญชีแยกประเภทและ Bank Statement

ดังนั้น นอกจากรายงานข้างต้นแล้ว ยังมีรายงานอื่น ๆ และงบการเงินที่โปรแกรม SMART NITI ยังออกให้อัติโนมัติอีก ดังนี้

บัญชีแยกประเภทกระแสเงินสด

รายงาน
งบกระแสเงินสด

สมุดรายวันรับเงิน กระแสเงินสด

สมุดรายวันจ่ายเงิน กระแสเงินสด

บัญชีแยกประเภท กระแสเงินสด

bottom of page