top of page

SMART NITI

Untitled-11.gif

โปรแกรมบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด

และหมู่บ้านจัดสรรออนไลน์

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการเงินที่เป็นปัจจุบันของนิติบุคคลได้
 • ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ายอดเงินสด เช็ค และเงินฝากธนาคารที่นิติบุคคลมี ณ ปัจจุบันคือเท่าไหร่ 

 • ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ายอดเงินสดและเช็คที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ถูกต้องหรือไม่ (ไม่มีเอกสารอ้างอิง)

ไม่สามารถเข้าถึงรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบันของนิติบุคคลได้
 • เจ้าหน้าที่นิติบุคคลต้องใช้เวลาในการจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรายงานดังกล่าว มักจะทำโดย excel ซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือ

 • ไม่ทราบยอดรายได้ค้างรับต่าง ๆ ทำให้บางโครงการมียอดค่าส่วนกลางค้างชำระสูงมาก

 • ไม่ทราบยอด Cash flow ณ ปัจจุบันของนิติบุคคล จึงทำให้บริหารหมู่บ้านหรือคอนโดลำบาก

ไม่มีระบบการทำงานที่รัดกุม ทำให้มีช่องทางในการทุจริต
 • เจ้าของร่วมไม่สามารถเช็คได้ว่า ตนเองมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่แสดงในระบบของนิติบุคคลอยู่เท่าไหร่ ทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริต โดยนำเงินที่เจ้าของร่วมชำระเป็นเงินสดไปใช้ก่อน

ระบบการทำงานยังสามารถพัฒนาได้อีก
 • โปรแกรมบริหารงานนิติบุคคลส่วนใหญ่ รองรับการทำงานในส่วนของงานธุรการ การออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย และการรับเงินเป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ยังต้องในข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมดังกล่าว มาบันทึกบัญชี และทำรายงานอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการทำงานซ้ำซ้อน

Concept

Transparency : ความโปร่งใสในการทำงานของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบได้

Real-time information : ทั้งเจ้าหน้าที่ front office, back office และเจ้าของร่วม สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบันของนิติบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลา

 • เจ้าหน้าที่ front office และ เจ้าหน้าที่ back offcie เข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้ตลอดเวลา และสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล

 • เจ้าของร่วมตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบแจ้งค่าใช้จ่ายและใบเสร็จ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์

Efficiency : ลด human error ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ประหยัดทรัพยากรทั้งคนและเวลาในการทำงาน

 • เมื่อเจ้าหน้าที่ front office บันทึกข้อมูลด้านรายรับและรายจ่าย โปรแกรมจะลงบัญชีเกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสด งบกระแสเงินสด และงบการเงินให้โดย อัติโนมัติ

 • เจ้าหน้าที่ back office มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ front office ผ่านทางรายงาน งบกระแสเงินสด และงบการเงินต่าง ๆ

หลักการทำงานของโปรแกรม

 • เจ้าหน้าที่ front office ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานธุรการ งานรายรับ หรืองานรายจ่าย หลังจากนั้น โปรแกรมจะประมวลผลส่วนที่เหลือ

จุดเด่นโปรแกรม SMART NITI

ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ
 • รองรับงานรายรับ - รายจ่ายทั้งหมด

 • รองรับการคำนวณค่าส่วนกลางทุกรูปแบบ

 • ออกรายงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบการเงินได้อัตโนมัติ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • โปรแกรมออนไลน์ เข้าใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือแทบเล็ตทุกเครื่องที่มีอินเตอร์เน็ต

 • แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือสำหรับเจ้าของร่วม

ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

การเรียกเก็บค่าส่วนกลาง
 • ระบบการเรียกเก็บค่าส่วนกลางที่มีรอบการเรียกเก็บเงินไม่พร้อมกัน

 • ระบบการเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากเจ้าของโครงการสำหรับห้องชุดหรือบ้านที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ

การรับเงิน
 • ระบบการบันทึกเงินโอนไม่ทราบชื่อ

 • ระบบเงินฝากส่วนตัวของเจ้าของร่วม รวมถึงกรณีเจ้าของร่วมโอนเงินมาเกิน ก็สามารถบันทึกเป็นเงินฝากส่วนตัวได้

 • ระบบการบันทึกผลต่างจากการรับเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 • ระบบการนำเงินสดฝากธนาคาร ทำให้สามารถเช็คยอดเงินสดที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ได้ตลอดเวลา

 • ระบบแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารแต่ละบัญชีได้ตลอดเวลา

งานรายจ่าย
 • ระบบการจ่ายเงินสดย่อย

 • ระบบเงินทดรองจ่าย

รายงานทางการเงิน
 • ระบบออกรายงานที่เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายอัตโนมัติ

 • ระบบออกรายงานงบการเงินและงบกระแสเงินสดอัตโนมัติ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

สะดวกสบายกับโปรแกรมออนไลน์
 • เข้าใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือ แทบเล็ต ที่มีอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

 • พนักงาน front office และ back office สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้

 • จัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าของร่วมในโปรแกรมได้

 • ข้อมูลทุกอย่างถูกบันทึกบน Cloud Storage ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องคอมพิวเตอร์เสีย และไม่จำเป็นต้อง back up ข้อมูล

เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเจ้าของร่วม
 • ส่งใบแจ้งรับพัสดุไปรษณีย์ทางอีเมลและแอพพลิเคชั่น

 • ส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินทางอีเมลและแอพพลิเคชั่น

หลักการทำงานของโปรแกรม

Front Office

รายรับ

 • ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย

 • ออกใบเสร็จรับเงิน

รายจ่าย

 • จัดทำรายจ่ายต่าง ๆ ของนิติบุคคล

 • จัดทำรายจ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย

การทำงานของโปรแกรม - ออกรายงานต่าง ๆ อัตโนมัติ

รายงานรายรับ

 • รายงานค่าส่วนกลาง

 • รายงานค่าน้ำประปา

 • สมุดรายวันรับเงิน

 • รายงานสรุปใบแจ้งค่าใช้จ่ายค้างรับจากเจ้าของร่วม

 • รายงานเงินโอนไม่ทราบชื่อ

 • รายงานเงินฝากส่วนตัว

รายงานรายจ่าย

 • รายงานการจ่ายเงิน

 • รายงานการเบิกชดเชยเงินสดย่อย

 • รายงานเงินทดรองจ่าย

 • ภาษีเงินได้หัก ณ​ ที่จ่าย ภงด. 3, 53

 • สมุดรายวันจ่ายเงิน

รายงานรายรับ - รายจ่าย

 • รายงานกองเงินและบัญชีเงินฝากธนาคาร

 • รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร

 • งบกระแสเงินสดประจำเดือน

 • งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ

รายงานงบการเงิน

 • บัญชีแยกประเภท

 • กระดาษทำการ

 • งบทดลอง

 • งบแสดงรายรับ - รายจ่าย

 • งบแสดงฐานะการเงิน

Back Office

งบกระแสเงินสด

 • ตรวจสอบการทำงานของ Front Office โดยกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกับรายงานกองเงินและบัญชีเงินฝาก

 • ออกงบกระแสเงินสด

งบการเงิน

 • ตรวจสอบรายงานรายรับและรายจ่ายกับบัญชีแยกประเภท

 • จัดทำรายการปรับปรุง

 • ออกงบการเงิน

ประสิทธิภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ

โปรแกรมออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมด้วยมุมมองเชิงวัตถุในทุกส่วน โครงสร้างและการเชื่อมโยงของโปรแกรมจึงมีระบบที่ชัดเจน  รองรับการแก้ไขและพัฒนาโปรแกรมในอนาคต

หน้าจอ Library ZK Framework ทำให้โปรแกรมรองรับการทำงานหลายหน้าต่างในจอเดียว

​การออกแบบแบบ Responsive Design ทำให้โปรแกรมแสดงขนาดข้อมูลต่าง ๆ ได้เหมาะสม ไม่ว่าจะแสดงบนหน้าจอขนาดใดก็ตาม

โปรแกรมมีระบบ Automated Test ซึ่งจะช่วยทดสอบโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมเมอร์มีการแก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติม ทำให้แน่ใจได้ว่าโปรแกรมทุกส่วนทำงานได้อย่างถูกต้อง

ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ทันสมัย (Kotlin, ZK และ Spring 2019) ซึ่งทำให้โปรแกรมใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในด้านความเร็ว การประมวลผล และความปลอดภัยของข้อมูล

bottom of page