top of page

OUR
TEAM

Untitled-7.jpg

คุณสุพรรณี ญาณชโลทร

นักวิเคราะห์ระบบงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชีและการทำงานในองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง  โดยสามารถวางระบบงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ให้พนักงานสามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความขัดแย้งระหว่างพนักงานในองค์กร และป้องกันมิให้เกิดช่องทางการทุจริต

ประสบการณ์ทำงาน

 • วางระบบบัญชีให้บริษัทขนส่งและบริษัทขนาดกลางตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท
 • วางระบบการจัดการในสำนักงานให้บริษัทขนาดกลางตั้งแต่เริ่มบริษัท

 • ก่อนตั้งและดำเนินธุรกิจส่งแม่บ้านทำความสะอาด Maid Delivery โดยเน้นการวางระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและการคิดค่าแรงตามชั่วโมงทำงานจนประสบผลสำเร็จ

 • ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจให้บริการซักรีด ซักแห้ง สปากระเป๋า รองเท้า Maid Delivery & Laundry Service โดยเน้นการคิดราคาและให้ค่าแรงตามความยากง่ายของงานจนประสบผลสำเร็จ

การศึกษา

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาโทการด้านการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

OUR
TEAM

PIC.jpg

คุณธีระพงษ์ สุขสุวรรณ

โปรแกรมเมอร์

ความเชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยการบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างง่ายและมีระบบจัดการที่ดี

ประสบการณ์ทำงาน

 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ

 • พัฒนาซอฟแวร์โทรศัพท์มือถือ

 • พัฒนาเกมส์บน Facebook

 • ธุรกิจที่เคยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้ ได้แก่ ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์, บิ๊กซี, กสท โทรคมนาคม, Maid Delivery, Maid Delivery & Laundry Service, AIS, Huawei

การศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • Sun certificated Java programmer

 • Developer certification for Apache Cassandra

bottom of page